خدمات پرداخت یاری

انجام / پاس کردن پروسه آزمون فنی پرداخت یاری

ایجاد اتصال به سرور شاپرک
آزمونهای تست پرداخت یاری
آزمون تسویه
ایجاد کلید عمومی و خصوصی
ایجاد فایل تسویه موفق برپایه کلید عمومی و خصوصی
فرایند End To End تعریف ترمینال نزد PSP
فرایند End To End فعال سازی ترمینال نزد شاپرک
فرایند End To End انجام تراکنش روی ترمینال ایجاد شده
فرایند End To End ثبت درخواست تسویه حساب

  • پروسه پاس کردن آزمون‌های فنی شاپرک شامل